Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Fabryka Sypialni

 

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1.1.  Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;

 

1.2.  Konsument - konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

1.3.  Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach Sklepu Internetowego Fabryka Sypialni;

 

1.4.  Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.fabrykasypialni.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

1.5.  Fabryka Sypialni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zwaną dalej Fabryka Sypialni, z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 164,

 

1.6.  Strony - Klient oraz Fabryka Sypialni;

 

1.7.  Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

1.8.  Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży  w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy FABRYKA SYPIALNI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

 

1.9.  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

 

1.10.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

1.11.  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, określające co najmniej  rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.fabrykasypialni.pl.           

                                                

2.2. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.fabrykasypialni.pl, prowadzony jest przez FABRYKA SYPIALNI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zwaną dalej Fabryka Sypialni, z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 164, adres poczty elektronicznej: kontakt@fabrykasypialni.pl, numer telefonu: 22 774 11 64.                   

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
b) warunki i zasady zawierania Umów sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego,

c) warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego,

d) zasady postępowania reklamacyjnego.    

 

2.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript lub

b) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

2.5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.

 

2.6. Informacja o cenie podana na stronie www.fabrykasypialni.pl ma charakter wiążący dla obu Stron od momentu złożenia przez Klienta Zamówienia, określającego wszystkie istotne elementy Zamówienia, do czasu wykonania Umowy sprzedaży. Cena, o której mowa powyżej jest wiążąca dla Stron, niezależnie od jakichkolwiek  zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem  dokonania zamówienia w Sklepie Internetowym jest:

a) rejestracja w jego ramach lub

b) prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówień.      

                                        

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu Internetowego. Poprzez rejestrację w Sklepie Internetowym, Klient zakłada konto, umożliwiające wielokrotne logowanie się w Sklepie Internetowym oraz składanie Zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych. Poprzez rejestrację w Sklepie Internetowym, Klient zawiera z Fabryką Sypialni umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony, z możliwością wypowiedzenia przez Klienta w każdej chwili. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres Fabryki Sypialni lub w drogą elektroniczną  na adres e-mail:   kontakt@fabrykasypialni.pl. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 1 dnia roboczego od chwili otrzymania przez Fabrykę Sypialni oświadczenia Klienta. Fabryka Sypialni może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wyłącznie w przypadku naruszenia przez Klienta punktu 3.8. niniejszego Regulaminu, z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, drogą elektroniczną  na adres e-mail: kontakt@fabrykasypialni.pl. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta lub Fabrykę Sypialni wypowiedzenie nie powoduje powstania po stronie Klienta obowiązku zapłaty jakichkolwiek kosztów z tego tytułu i nie narusza praw nabytych przez Klienta.                                             

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu po uprzednim zapoznaniu się z jego postanowieniami i zaznaczeniu pola akceptacji Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

3.4. W przypadku składania Zamówień poprzez wypełnienie formularza zamówień Klient zawiera z Fabryką Sypialni umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest jednorazowe złożenie Zamówienia.

 

3.5. Zamówienia mogą być składane w sposób określony w punkcie 3.1. Regulaminu przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.

 

3.6. Zamówienia można składać również poczta elektroniczną, wysyłając zamówienie na adres: kontakt@fabrykasypialni.pl lub telefonicznie na numer  stacjonarny +48 22 774 11 64 oraz numer komórkowy 510 800 610, od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-19:00.  W przypadku złożenia Zamówienia w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, Klient otrzyma od Sklepu Internetowego potwierdzenie złożonego Zamówienia, w sposób określony w punkcie 4.9. niniejszego Regulaminu. Dalsze postępowanie związane z zawarciem Umowy, przebiega w sposób określony w punkcie 4.9. Regulaminu i następnych.

 

3.7. W przypadku wpisania przez Klienta nieprawidłowego adresu e-mail, uniemożliwiającego kontakt pomiędzy Fabryką Sypialni a Klientem, Fabryka Sypialni skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną w celu uzupełnienia brakującego adresu e-mail.


3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:                                            

a) niedostarczania i nieprzekazywania za pomocą środków komunikacji ze Sklepem Internetowym treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,                             

c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,                                                      

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.fabrykasypialni.pl, dokonać wyboru Towaru lub Towarów wraz z wyszczególnieniem ilości sztuk, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu Internetowego.

 

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

4.3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Złóż zamówienie" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

4.4. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest umieszczenie w formularzu wszelkich wymaganych danych, pozwalających na prawidłową identyfikację Klienta.      

                          

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich wymaganych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) numeru Zamówienia,                               

b) przedmiotu Zamówienia,                            

c) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,

d) wybranej metody płatności,                                

e) wybranego sposobu dostawy,                              

f) adresu dostawy oraz danych kontaktowych Klienta,                        

g) danych konta bankowego - w przypadku płatności przelewem.  

 

4.6. W przypadku pomyłki Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego Towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 36 godzin od otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@fabrykasypialni.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 774 11 64. Po dokonaniu korekty Zamówienia Fabryka Sypialni wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.                  

                               

4.7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Złóż zamówienie".                   

                                            

4.8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli, będące ofertą zawarcia z Fabryka Sypialni Umowy sprzedaży wybranych Towarów. 

                                         

4.9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje niezwłocznie wiadomość e-mail zatytułowaną "Złożono zamówienie - www.fabrykasypialni.pl", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym termin jego realizacji. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. 

        

V. Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub Pocztą Polską. Koszty dostawy zostaną wskazane przed złożeniem Zamówienia, w procesie składania Zamówienia. Koszty dostawy wskazane są również w zakładce „Dostawa”, na stronie Sklepu Internetowego. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia przez pracownika firmy kurierskiej Towaru do domu/siedziby Klienta, a pracownik firmy kurierskiej nie ma obowiązku świadczenia takiej usługi. Opcjonalne wniesienie produktu jest dodatkowo płatne i jego koszt to 99 zł.

 

5.3. Klient uprawniony jest do osobistego odbioru Towaru w siedzibie Fabryki Sypialni. W przypadku odbioru osobistego Towaru, Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

 

5.4. W przypadku łącznej kwoty Zamówienia przekraczającej 800 złotych brutto transport Towaru do Klienta odbywa się na koszt Fabryki Sypialni (opcja transport gratis). Transport nie obejmuje wniesienia. Opcjonalne wniesienie produktu jest dodatkowo płatne i jego koszt to 99 zł.

 

5.5. Termin realizacji Zamówienia jest podany na karcie produktu.

 

5.6. W przypadku pozostałych produktów (łóżek dla dorosłych i młodzieży oraz innych mebli) termin realizacji Zamówienia wraz z dostawą wynosi od 14 do 30 dni roboczych.

 

5.7. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności przelewem na konto bankowe Sklepu Internetowego lub przelewem za pośrednictwem bankowości elektronicznej, terminy realizacji Zamówienia biegną od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu Internetowego dokonanej wpłaty. W przypadku wyboru innych  metod płatności, bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się od momentu otrzymania prze Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 4.9. Regulaminu.

 

5.8. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności Towaru, Fabryka Sypialni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Klienta o tej okoliczności proponując inny termin realizacji Zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. W takim przypadku  ewentualne płatności dokonane przez Klienta na rzecz Fabryki Sypialni zostaną zwrócone Klientowi w pełnej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 7 dni od powiadomienia Klienta o niemożności realizacji Zamówienia.   

                           

5.9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu/faktury VAT, wydruku specyfikacji Zamówienia oraz niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

 

VI. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie opłaty, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Koszty dostawy zamówionego Towaru są naliczane wg opłat dostępnych na stronie www.fabrykasypialni.pl w zakładce "”Dostawa”. W przypadku gdy na zamówiony Towar obowiązuje rabat na koszty wysyłki ("Dostawa gratis"), koszty wysyłki nie są naliczane.

 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:                     

a) przelewem na następujący numer konta bankowego Fabryki Sypialni:

Santander Bank Polska, nr rachunku: 83 1090 1841 0000 0001 2393 4796.

b) poprzez płatność za pomocą bankowości internetowej – rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay;

c) poprzez system ratalny Santander Consumer Bank S.A..                                      

d) w przypadku odbioru osobistego: gotówką lub kartą płatniczą; obciążenie karty nastąpi w momencie pomyślnej weryfikacji danych karty przez system transakcyjny (autoryzacyjny). 

 

                                      
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Aleja Krakowska 2, 05-090 Janki; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fabrykasypialni.pl.                     

 

7.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo poniżej:

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat:

FABRYKA SYPIALNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Aleja Krakowska 2, 05-090 Janki mebloo.pl kontakt@mebloo.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data (*) Niepotrzebne skreślić.

 

7.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

7.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

7.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Sokołowska 50, 05-816 Pęcice– w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 17:00.

 

7.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

7.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

7.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

7.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

                                                                                
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. Fabryka Sypialni jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, za niezgodność Towaru zakupionego przez tego Konsumenta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

8.2. Reklamacje, prosimy składać poprzez system reklamacyjny dostępny pod adresem https://www.reklamacje.fabrykasypialni.pl/ . Fabryka Sypialni zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania przez Sklep Internetowy.                        

        

8.3. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, w przypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, Klientowi przysługuje prawo do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z Umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w zdaniach poprzedzających nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Fabryka Sypialni nie zdoła uczynić zadość takiemu  żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

 

8.4. W przypadku Towaru objętego gwarancją Fabryka Sypialni informuje, że gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Towaru z Umową.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1.Fabryka Sypialni podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

9.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres:                                          

a) FABRYKA SYPIALNI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Modlińska 164, 03-170 Warszawa lub,

b) drogą mailową na adres: kontakt@fabrykasypialni.pl, lub

c) przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie: www.fabrykasypialni.pl.

 

9.3. W reklamacji zaleca się podanie imienia i nazwiska Klienta, adresu do korespondencji, oraz rodzaju i przybliżonej daty wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.           

                  

9.4. Fabryka Sypialni zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni.

 

X. Polityka Prywatności

 

10.1.  Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 

10.2.  Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 

 

10.3.  Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie przez Firmę danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu innym podmiotom uczestniczącym w  realizacji zamówienia.
 

10.4.  Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta. Zgodnie powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.

 

10.5.  Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep http://fabrykasypialni.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://fabrykasypialni.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

 

XI. Postanowienia końcowe

 

11.1.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Fabryką Sypialni a Klientem, który jest Konsumentem,  rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.             

          

11.2.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Fabryką Sypialni a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Fabryka Sypialni.                                     

        

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 

11.4. Fabryka Sypialni zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów Sklepu Internetowego przed wejściem w życie zmian Regulaminu, jak również nie mogą w żaden sposób wpływać na treść i warunki realizacji Zamówień oraz Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W przypadku zmian Regulaminu, Klient zarejestrowany w Sklepie Internetowym zostanie o nich powiadomiony z 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji o planowanych zmianach Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Klienta, zawierającego treść nowego Regulaminu. W przypadku prawidłowego powiadomienia Klienta o planowanych zmianach Regulaminu i niezłożenia przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia zapoznania się z wiadomością e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim, Klient związany jest postanowieniami nowego Regulaminu, bez uszczerbku dla praw nabytych przed zmianą Regulaminu.

 

11.5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego, pod adresem www.fabrykasypialni.pl.

 

11.6. Strona korzysta z plików Cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

                       

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Wysyłka bez wniesienia) już od 800,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium